نظر مشورتي 7/98/1817 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/12
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در پرونده هايي با موضوع به عنوان مثال گاز اشك آور، دادسرا مبادرت به صدور قرار تعليق تعقيب مي كند و در راستاي ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات يا 215 قانون مجازات اسلامي يا 148 قانون آيين دادرسي كيفري جهت ضبط گاز آشك آور پرونده به دادگاه ارسال مي شود لكن دادگاه با اين استدلال كه در مواد 215 يا 148 به قرارهاي منع، موقوفي و ترك تعقيب اشاره شده و به قرار تعليق تعقيب اشاره نشده دادگاه مواجه با تكليفي نيست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصميم اقدام كند./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الغاء خصوصيت از قرارهاي صدر ماده مذكور اين است كه حكم موضوع اين ماده «مبني بر ضرورت تعيين تكليف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد كه پرونده با قرار ديگري (نظير تعليق تعقيب مذكور در فرض استعلام) به هر كيفيت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه بايد نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم (در فرض سؤال گاز اشك آور) تعيين تكليف كند، مجراست.