نظر مشورتي 7/98/1489 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/12
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در پرونده اي حكم قطعي بر محكوميت فردي به پرداخت جزاي نقدي و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات از حيث اتهام تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي صادرگرديد و حال سوال آن است كه: الف: چنانچه شخصي ثالثي بعد از قطعيت حكم مدعي حق مالكيت نسبت به مستحدثات موضوع آن حكم باشد و دادخواستي به خواسته اعتراض ثالث نسبت به حكم مزبور تقديم كند آيا امكان رسيدگي به ادعاي وي به شرح موصوف دادخواست اعتراض ثالث با توجه به غير قابل تجزيه حكم وجود دارد يا خير؟ ب: چنانچه در حين اجراي حكم در بخش قلع وقمع مستحدثات موضوع حكم در تصرف شخص ثالثي باشد كه نسبت به آن ادعاي مالكيت مطرح كند قاضي اجراي احكام كيفري با چه تكليفي در اين خصوص مواجه مي باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در صورتي كه شخص ثالث نسبت به حكم دادگاه كيفري راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات به ادعاي مالكيت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملك مربوطه باشد؛ با توجه به اعتراض وي تا تعيين تكليف قطعي از سوي دادگاه كيفري رسيدگي كننده به اعتراض، با اتخاذ ملاك از تبصره ماده 478 قانون ياد شده، اجراي حكم قلع و قمع متوقف خواهد شد.