نظر مشورتي 7/98/623 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
الف- در صورت اقرار زني به ارتكاب زنا با مرد معين با شكايت همسر زن و ادعاي ايشان مبني بر تولد فرزندي از اين رابطه و انكار مرد آيا دادگاه كيفري مجاز به انجام آزمايش دي ان اي جهت اثبات وقوع جرم مي باشد؟ در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش و انتساب علمي فرزند به مرد نامحرم ارزش اثباتي اين نظريه در اثبات وقوع جرم زنا به چه ميزان است؟ ب-با توجه به محدوديت مقرر در ماده 1162 قانون مدني و حكم ماده 1167 از همان قانون در صورت اثبات جرم زنا با آزمايش دي ان اي و قرائن و امارات ديگر، تكليف نسب فرزند متولد از زنا چه مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف(1)- مطابق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه مي تواند در صورت لزوم بررسي كشف حقيقت و در محدوده شكايت، دستور انجام آزمايش دي.ان.اي را صادر نمايد. الف(2)- به موجب تبصره ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نظريه پزشكي قانوني به منزله نظريه كارشناسي بوده و مي تواند يك قرينه در كنار ساير قرائن و امارات مستند علم قاضي قرار گيرد. ب- برابر ماده 1158 قانون مدني «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط به اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد» و براي نفي ولد نيز قانون گذار مقررات خاصي پيش بيني كرده است بنابراين صرف اثبات زنا از سوي زوجه، ملازمه اي با عدم الحاق طفل متولد در زمان زوجيت به زوج ندارد.