نظر مشورتي 7/98/1178 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در صورتي كه سهام دارندگان حق امضاء شركت سهامي خاص از جانب اشخاص ثالث توقيف شده باشد، آيا تنظيم سند رهني نسبت به شركت ياد شده و ترهين اموال شركت نزد بانك امكان پذير است ؟./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شركت از سهام¬داران داراي حق امضا اولا، با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقيف سهام مستلزم توقيف اموال شركت نمي¬باشد. ثانيا، صرف توقيف سهام سهام¬داران مذكور، خدشه¬اي به حق امضاي آنان وارد نمي¬كند؛ بنابراين مانعي براي ترهين اموال شركت نيست.