نظر مشورتي 7/98/1297 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
احتراما چنانچه وكيل دادخواستي را به خواسته مطالبه وجه و صدور قرار تامين خواسته تقديم نمايد آيا وكيل موصوف در جهت اجراي قرار تامين خواسته و ورود در مرحله اجراي آن قرار نياز به ابطال تمبر مالياتي مرحله اجرا دارد يا آن كه صرف ابطال تمبر مالياتي مربوط به دعواي اصلي كفايت مي كند./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حق الوكاله وكيل در امور اجرائي در دادگاهها طبق ماده 13 آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره وهزينه سفر وكلاء دادگستري و وكلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ميزان حداكثر دو درصد نسبت به محكوم¬به يا مورد اجرا تعيين شده و در ساير امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وكيل وحداكثر پنج ميليون ريال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 بايد پنج درصد مبلغ حق الوكاله تمبر مالياتي ابطال شود.