نظر مشورتي 7/98/1966 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه مرجعي غير قضايي مثل كميسيون ماده 100 يا ماده 38 قانون شهرداري نظر به صلاحيت مرجع قضايي داشته باشند چه اقدامي انجام دهند؟ آيا مي توانند پرونده را با قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي ارسال كند يا مي بايست ضمن اظهارنظر پرونده خود را مختومه نموده و متقاضي را به مرجع قضايي راهنمايي كنند اظهارنظر كميسيون به چه نحوي باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مواردي كه مرجع شبه قضايي نظير كميسيون هاي مواد 77 و 100 قانون شهردار مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين نامه معاملات شهرداري اصلاحي 1390 اعتقاد به صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعواي مطروحه داشته باشند، جز در مواردي كه در قانون حكم خاصي وجود داشته باشد (نظير تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1394)، مرجع شبه قضايي بايد تصميم مقتضي مبنيا بر مختومه نمودن پرونده را صادر و طرفين، جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح هدايت شوند.