نظر مشورتي 7/98/1590 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1- منظور از عبارت « امثال نيزه و مانند آن» در متن ماده 713 قانون مجازات اسلامي چيست؟ آيا با نفوذ هر گونه جسم نوك تيز و برنده نظير ميله، سوزن و يا سيخ به اعضا، جرم و جراحت موضوع ماده فوق الذكر تحقق مي يابد؟ آيا نتيجه (جراحت منظور نظر) موضوعيت دارد يا كيفيت ارتكاب فعل؟ 2- ميزان (عمق) نفوذ آلت برنده و تيز براي تحقق جراحت «نافذه» چقدر است؟ آيا معيار در تحقق جراحت مذكور، عمق جراحت بوده يا صرف اطلاق عرفي جراحت و خراش سطحي مدنظر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «نافذه» جراحتي است كه با فرو رفتـن وسيله¬اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي¬شود. با عنايت به واژه «مانند» در اين ماده، نوع وسيله جارحه موضوعيت نداشته و تأثيري در وقوع جراحت نافذه ندارد. مثلا ميله نوك¬تيز و شمشير نيز مي¬تواند مشمول ماده مذكور باشد ليكن سوزن شباهتي با مثال¬هاي مذكور در ماده 713 ندارد. 2- در صدق عنوان «نافذه»، نفوذ عرفي آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به ميزاني كه عرفا «نفوذ» ناميده شود؛ كافيست و در موارد شك، حكم نافذه جاري نمي¬شود.