نظر مشورتي 7/98/1331 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
3-پس از صدور حكم يا قرار توسط دادگاه در دعواي مطالبه وجه چك آيا دادگاه در خصوص صدور دستور در مورد رفع سوء اثر از چك با تكليف ديگري نيز مواجه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مورخ 1398/8/14، نظريه مشورتي كميسيون قوانين تجاري اين اداره كل به شرح زير اعلام مي شود: 3- برابر تبصره 3 ماده 5 مكرر الحاقي قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13/8/1397، رفع سوء اثر از چك بر عهده بانك است و دادگاه وظيفه اي در اين خصوص ندارد؛ لكن چنان چه رأي صادره از مرجع قضايي متضمن برائت ذمه صاحب حساب يا صادركننده چك باشد، مرجع قضايي گواهي لازم را جهت ارائه به بانك صادر مي كند.