نظر مشورتي 7/98/1728 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در دادخواست جلب ثالث و يا وارد ثالث خواسته اين عناوين چه خواسته اي مي باشد آيا جالب يا وارد مي توانند خواسته اي مستقل از خواسته دعوي اصلي را طرح و تقاضا نمايند آيا الزاما ارتباط دو دعوا شرط است اگر به دليلي شكلي يا ماهوي دعوي اصيل بدوي رد شد دعوي جلب يا ورود نيز به تبع آن رد مي شود يا مي تواند مستقلاً رسيدگي گردد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، دعاوي ورود يا جلب ثالث عنوان خواسته نيست بلكه عنوان دعواي طاري است و در هر كدام از دعاوي يادشده و با لحاظ حقوق يا تكاليف احتمالي ثالث عنوان خواسته تعيين مي گردد. بنابراين با لحاظ مواد 132، 133، 139 و ذيل ماده 137 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عمومات حاكم بر لزوم تعيين خواسته و تقويم آن به نظر حسب مورد، وارد و يا جالب ثالث بايد عنوان خواسته خود را درج نمايد تا بررسي داشتن ارتباط كامل با دعواي اصلي و يا وحدت منشاء و نيز طرح ايرادات نسبت به آن امكان پذير باشد. ثانياً، مستفاد از ماده 134 قانون ياد شده در باب دعواي ورود ثالث و نيز قسمت اخير ماده 137 قانون مرقوم در باب جلب ثالث، چون ترتيبات و جريان دادرسي در مورد دعاوي مذكور نيز همانند دادخواست اصلي است، لذا در مورد دعواي ورود ثالث يا جلب ثالث نيز ضمن رأي راجع به دعواي اصلي در خصوص پذيرش يا ردّ دعاوي مذكور اعم از آن كه اصلي باشند يا تقويتي، اتخاذ تصميم مي شود.