نظر مشورتي 222 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :