نامه اصلاحي مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس

مصوب 1396/10/04 شوراي اقتصاد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

نامه اصلاحي مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس

پيرو مصوبه شماره 1624545 مورخ 19 10 /1396 شوراي اقتصاد در خصوص درخواست شماره 92238 /60 مورخ 19 /4 /1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع طرح هاي هفت گانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس، به دليل اشكال تايپي در رقم هاي سال هاي بازپرداخت تسهيلات، جدول زمانبندي بازپرداخت طرح هاي قائنات، ميانه و بافت، بدون تغيير جمع كل بازپرداخت تسهيلات به شرح جداول زير اصلاح مي گردد:
- ساير مفاد مصوبه شماره 1624545 مورخ 19 /10 /1396 به قوت خود باقي است.
جدول بازپرداخت استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح قائنات (واحد: يوان)


سال

زمانبندي بازپرداخت تسهيلات

اصل تسهيلات

ميزان سود و كارمزد

هزينه بيمه

هزينه تعهد

هزينه مديريت وام

جمع

1394

-

027 /160 /7

129 /232 /37

674 /670 /1

698 /546 /9

528 /609 /55

۱۳۹۵

-

153 /960 /42

123 /232 /37

684 /250 /5

-

960 /442 /85

۱۳۹۶

-

602 /373 /76

838 /642 /49

336 /909 /1

-

776 /925 /127

۱۳۹۷

-

000 /467 /95

-

-

-

000 /467 /95

۱۳۹۸

994 /867 /381

646 /693 /90

-

-

-

640 /561 /472

۱۳۹۹

994 /867 /381

246 /600 /71

-

-

-

240 /468 /453

۱۴۰۰

994 /867 /381

846 /506 /52

-

-

-

840 /374 /434

۱۴۰۱

994 /867 /381

446 /413 /33

.-

-

-

440 /281 /415

۱۴۰۲

994 /867 /381

446 /413 /33

-

-

-

040 /188 /396

جمع

970 /339 /909 /1

012 /495 /484

090 /107 /124

694 /830 /8

698 /546 /9

464 /319 /536 /2جدول بازپرداخت استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح ميانه (واحد: يوان)

سال

زمانبندي بازپرداخت تسهيلات

اصل تسهيلات

ميزان سود و كارمزد

هزينه بيمه

هزينه تعهد

هزينه مديريت وام

جمع

۱۳۹۵

-

138 /901 /6

931 /885 /35

267 /610 /1

520 /201 /9

856 /598 /53

۱۳۹۶

-

837 /406 /41

931 /885 /35

832 /060 /5

-

600 /353 /82

۱۳۹۷

-

160 /612 /73

904 /847 /47

304 /840 /1

-

368 /300 /123

۱۳۹۸

-

200 /015 /92

-

-

-

200 /015 /92

۱۳۹۹

798 /060 /368

442 /414 /87

-

-

-

240 /475 /455

۱۴۰۰

799 /060 /368

401 /011 /69

-

-

-

200 /072 /437

۱۴۰۱

799 /060 /368

361 /608 /50

.-

-

-

160 /669 /418

۱۴۰۲

799 /060 /368

321 /205 /32

-

-

-

120 /266 /400

1403

799 /060 /368

281 /802 /13

-

-

-

080 /863 /381

جمع

994 /303 /840 /1

141 /977 /466

766 /619 /119

403 /511 /8

520 /201 /9

824 /613 /444 /2جدول بازپرداخت استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح بافت (واحد: يوان)

سال

زمانبندي بازپرداخت تسهيلات

اصل تسهيلات

ميزان سود و كارمزد

هزينه بيمه

هزينه تعهد

هزينه مديريت وام

جمع

۱۳۹۶

.-

569 /347 /6

671 /866 /31

912 /429 /1

.936 /170 /8

088 /815 /47

۱۳۹۷

.-

426 /085 /38

656 /866 /31

022 /494 /4

-

04 /446 /74

۱۳۹۸

.-

426 /707 /67

883 /488 /42

187 /634 /1

.-

496 /830 /111

۱۳۹۹

-

288 /634 /84

-

-

-

288 /634 /84

۱۴۰۰

564 /837 /326

572 /402 /80

.-

.-

.-

136 /240 /407

۱۴۰۱

564 /837 /326

716 /475 /63

.-

.-

.-

280 /313 /390

۱۴۰۲

564 /837 /326

852 /548 /46

-

-

-

416 /386 /373

۱۴۰۳

564 /837 /326

996 /621 /29

-

-

-

560 /459 /356

1404

324 /837 /326

140 /695 /12

-

-

-

464 /532 /339

جمع

580 /187 /634 /1

985 /518 /429

210 /222 /106

121 /558 /7

936 /170 /8

832 /657 /185 /2

محمدباقر نوبخت