رأي شماره 2976 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 2، 3، 4 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد همكاريهاي توسعه اي به شماره 258462/ ت 46314 ن - 1390/12/25

مصوب 1398/10/24
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.