رأي شماره 2978 هيأت ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره ماده 2 «آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور» موضوع تصويب نامه شماره 12154 /ت 55257 هـ - 16 /2 /1397 هيأت وزيران

مصوب 1398/10/24
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.