راي شماره 2873 الي 2880 ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال تصويب نامه هاي شماره 1) 20701 /ت 30820 هـ هيأت وزيران در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي گلشن - بندرانزلي به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي

مصوب 1398/10/29
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.