رأي شماره 2814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 15 ماده5، مواد 12، 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل

مصوب 1398/11/23
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.