رأي وحدت رويه شماره 782 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مصوب 1398/09/19
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.