تصويب نامه در خصوص اختصاص بيست هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398

مصوب 1398/04/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص بيست هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398
مصوب 1398,04,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /4 /1398 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات سي و سومين جلسه شوراي ­عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد:

1- به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي ­شود حداكثر تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور تخصيص دهد.

2- تصويب نامه شماره 37145/ت56570هـ مورخ 1 /4 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور