تصويب نامه در خصوص واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي توسط بانك مركزي پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور

مصوب 1398/04/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي توسط بانك مركزي پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1398,04,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /4 /1398 به پيشنهاد شماره 151433 مورخ 27 /3 /1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد:

1- در اجراي بند (ج) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور و بند (پ) ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، وجوه مورد نظر را از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي به حساب درآمد عمومي ذي ربط، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وزارت اموراقتصادي و دارايي با احتساب ارقام واريزي مذكور به عنوان درآمد عمومي دولت، منابع حاصله را صرف تخصيص هاي صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مي نمايد.

2- ساير مصارف و تعهدات حساب ذخيره ارزي قابل تأمين از محل پنجاه درصد (50%) سهم دولت از جمله منابع لازم براي اجراي تبصره ماده (22) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، پس از تأمين نيازهاي بودجه عمومي (اعلامي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور) تأمين خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور