تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به فروش پلاك ثبتي (3438) فرعي از (6933) اصلي واقع در بخش (2) تهران

مصوب 1398/03/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به فروش پلاك ثبتي (3438) فرعي از (6933) اصلي واقع در بخش (2) تهران
مصوب 1398,03,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 310515 /و مورخ 27 /12 /1396 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- تصويب كرد:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تغيير كاربري نسبت به فروش پلاك ثبتي (3438) فرعي از (6933) اصلي، واقع در بخش (2) تهران، موسوم به مجتمع خوابگاهي شهيد مطهري دانشگاه شهيد بهشتي، به مساحت (630) مترمربع اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- هزينه نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور