بخشنامه در خصوص ارسال احكام مالياتي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

مصوب 1398/04/03 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص ارسال احكام مالياتي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني
مصوب 1398,04,03

بدينوسيله احكام مالياتي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15 /02 /1398 مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد:
ماده 12 - به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوق هاي بيمه اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اعمال مي شود:
ب - در بند «س» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 03 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مرجع تشخيص قرار داشتن فعاليت هاي تحقيقات پژوهشي مذكور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 13 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران، مهندسان مشاور و سازندگان مي باشند مكلفند ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف مدت حداكثر دو ماه پس از دريافت صورت وضعيت پرداخت كنند در غير اين صورت دستگاه مذكور علاوه بر پرداخت اصل ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري متعلق، جريمه هاي مربوط به آن را نيز پرداخت مي كند.
ماده 14 - به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 03 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك بار در هر پنج سال امكان پذير است.
ماده 19 - به منظور حسن اجراي اين قانون:
ب - وظايف هيأت نظارت:
4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پيشنهاد هيات به ميزان افزايش عمق ساخت داخل، اشتغال ايجاد شده و يا افزايش صادرات كالاها و خدمات توليدي در مشاركت ايراني - خارجي توسط دستگاههاي موضوع اين ماده (2) اين قانون، مشوق هاي مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 /02 /1394 و ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 03 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
ماده 24 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كليه مواد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 01 /05 /1391 به جز ماده (12) آن نسخ مي شود.

اميدعلي پارسا