تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاهاي فرخار و چزك استان خراسان رضوي، جمبرجوق و رباطي شاهزاده شهرستان خوشاب، پل‏ بند، بهلول‏ آباد و استاي در شهرستان باخرز و الحاق آنها به شهرستان فيروزه و تايباد

مصوب 1398/03/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاهاي فرخار و چزك استان خراسان رضوي، جمبرجوق و رباطي شاهزاده شهرستان خوشاب، پل‏ بند ، بهلول‏ آباد و استاي در شهرستان باخرز و الحاق آنها به شهرستان فيروزه و تايباد
مصوب 1398,03,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 20225 مورخ 11 /2 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب كرد:

1 - روستاهاي فرخار و چزك از دهستان سلطان ‏آباد بخش مركزي شهرستان خوشاب استان خراسان رضوي منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان طاغنكوه شمالي بخش طاغنكوه شهرستان فيروزه ملحق مي‏ شود.

2 - روستاهاي جمبرجوق و رباطي شاهزاده از دهستان مشكان بخش مشكان شهرستان خوشاب منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان طاغنكوه شمالي بخش طاغنكوه شهرستان فيروزه ملحق مي ‏شود.

3 - روستاهاي پل‏ بند و بهلول‏ آباد از دهستان مالين بخش مركزي شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان دشت تايباد بخش ميان ولايت شهرستان تايباد ملحق مي ‏شود.

4 - روستاي استاي از دهستان مالين بخش مركزي شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان كوهسنگي بخش ميان ولايت شهرستان تايباد ملحق مي‏ شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

تصاوير نقشه به پيوست در ص 1 ص 2 متن و تصوير قابل مشاهده است.