تصويب نامه در خصوص مجوز خريد لاستيك مورد نياز ناوگان برون شهري در جاده هاي كشور

مصوب 1398/03/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مجوز خريد لاستيك مورد نياز ناوگان برون شهري در جاده هاي كشور
مصوب 1398,03,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 02 /100 /15549 مورخ 11 /2 /1398 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به منظور تقويت و تجهيز ناوگان برون شهري فعال در جاده هاي كشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مجاز است جهت خريد و توزيع لاستيك مورد نياز ناوگان مذكور تا سقف مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال از محل درآمدهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي – مصوب 1374 – به صورت علي الحساب شش ماهه و قرض الحسنه در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر بانكي در اختيار تشكل هاي صنفي ذي ربط داراي مجوز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهد تا در زمان مقرر به سازمان مذكور مسترد شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور