تصويب نامه در خصوص اختصاص اعتبار بصورت كمك بلاعوض و تسهيلات بانكي ارزان قيمت به منظور نوسازي واحد مسكوني در شهر دو گنبدان، هزينه هاي آواربرداري، پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي، اصلاح بافت شهري در معرض خطر رانش و ايمن سازي آن به بنياد مسكن انقلاب اسلامي

مصوب 1398/03/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص اعتبار بصورت كمك بلاعوض و تسهيلات بانكي ارزان قيمت به منظور نوسازي واحد مسكوني در شهر دو گنبدان، هزينه هاي آواربرداري، پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي، اصلاح بافت شهري در معرض خطر رانش و ايمن سازي آن به بنياد مسكن انقلاب اسلامي
مصوب 1398,03,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /03 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ دويست و چهار ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /204 ) ريال به صورت كمك بلاعوض از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- براي نوسازي (1860) واحد باقيمانده از تعداد (3000) واحد مسكوني موضوع تصويب نامه شماره 79214 /ت52261هـ مورخ 18 /6 /1394 به ازاي هر واحد مبلغ يكصد و ده ميليون (000 /000 /110 ) ريال در شهر دوگنبدان در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - مبلغ نهصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /930) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي نوسازي تعداد (1860) واحد باقيمانده از تعداد (3000) واحد مسكوني موضوع تصويب نامه مذكور به ازاي هر واحد مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500 ) ريال با ضمانت زنجيره اي و كارمزد پنج درصد (5 %) پرداخت مي شود. طول دوران مشاركت مدني و اقساطي جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي) مي باشد.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود ( مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق، شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال هاي بعد پيش بيني و منظور و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - مبلغ چهل و سه ميليارد (000 /000 /000 /43 ) ريال به صورت هزينه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- براي هزينه هاي آواربرداري، پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

5 - مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100 ) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- براي اصلاح بافت شهري در معرض خطر رانش و ايمن سازي آن، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا نسبت به اصلاح بافت ياد شده در شهر دوگنبدان برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

6 - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور