بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ راي شماره 86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128 ه مورخ 15 ارديبهشت 1392 هيات وزيران درمورد پروژه هاي مسكن مهر

مصوب 1398/03/13 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.