بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 1394/4/31 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

مصوب 1398/03/08 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 كل كشور و به منظور تكريم موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملكرد سال 1397 برخي از صاحبان مشاغل كه در گروه سوم ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118 /94 /200 مورخ 9 /12 /1394 قرار مي گيرند، به شرح ذيل مقرر مي گردد:

الف – مشمولين تبصره ماده 100:
1 - كليه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق كه مجموع فروش كالا و خدمات آن ها در سال 1397 حداكثر سي برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم (مبلغ 000 /000 /280 /8 ريال) باشد، مشمول اين دستورالعمل بوده و در صورت تكميل و ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل كه در سامانه سازمان امور مالياتي كشور قرار داده شده، از نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف مي باشند.

ب – نحوه تعيين ماليات مقطوع و پرداخت آن:
2 – ماليات صاحبان مشاغل بر مبناي ماليات قطعي عملكرد سال 1396 به شرح زير به صورت مقطوع تعيين مي گردد:
1 – 2 – موديان با ميزان ماليات قطعي تا 000 /000 /25 ريال بدون افزايش نسبت به عملكرد سال 1396.
2 – 2 – موديان با ميزان ماليات قطعي از 001 /000 /25 تا 000 /000 /50 ريال با 5 ٪ (پنج درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال 1396.
3 – 2 – موديان با ميزان ماليات قطعي از 001 /000 /50 تا 000 /000 /100 ريال با 9 ٪ (نه درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال 1396.
2 – 2 – موديان با ميزان ماليات قطعي از 001 /000 /100 ريال و بالاتر 15 ٪ (پانزده درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال 1396.
- بندهاي فوق مربوط به مودياني مي باشد كه مجموع فروش كالا و ارائه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 000 /000 /280 /8 بيشتر نباشد.
3 – مودياني كه تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الكترونيكي (طبق فرم مربوط) از طريق پايگاه اينترنتي www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند.
همچنين لازم به توضيح است صاحبان مشاغل صدرالذكر كه سال 1397 اولين سال معافيت آنها مي باشد (در سال 1396 فاقد فعاليت باشند) و همچنين صاحبان مشاغل مشاركتي كه در طي سال 1397 شركاي آنها تغيير نموده باشد (تغيير هر يك از شركا)، مشمول مفاد اين دستورالعمل نبوده و مكلف به انجام تكاليف قانوني مقرر (از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر) مي باشند.
4 – در خصوص مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يكجا در خردادماه 1398 ندارند، ماليات مقطوع فوق حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي گردد. عدم پرداخت به موقع ماليات و يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مشمول جريمه موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.
5 – هرگاه اسناد و مدارك مثبته اي بدست آيد كه مشخص شود مجموع فروش كالا و خدمات و يا ساير درآمدهاي مودي در سال 1397 بيش از مبلغ ابرازي به عنوان فروش كالا و خدمات و ساير درآمدهاي فرم موضوع بند 3 اين دستورالعمل باشد، صرفا ماليات مابه التفاوت و جرايم متعلقه مطالبه مي گردد.

ج – ساير موارد:
6 – مودياني كه ماليات عملكرد سال 1396 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون ماليات هاي مستقيم و يا به دليل عدم تسليم اظهارنامه مالياتي بدون اعمال معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده و يا در طي سال 1396 به صورت كامل فعاليت نداشته اند، ابتدا بايد ماليات سال 1396 آنها بدون رعايت موارد مذكور محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.
7 – ماليات عملكرد سال 1397 موديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند تا پس از تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به تسليم فرم موضوع بند 1 اين دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرين اقدام مودي قبل از پايان خردادماه 1398) و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نكنند و يا متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص درآمد عملكرد سال 1397 خود هستند، از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.
8 – كليه خريداران سكه كه در سال 1397 نسبت به دريافت سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده اند، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشند. موديان مذكور مكلف به رعايت تكاليف مقرر قانوني مربوط خواهند بود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور