تصويب نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته

مصوب 1398/02/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته
مصوب 1398,02,29

هيئت وزيران در جلسه 29 /2 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ز) ماده (4) و ماده (120) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - تصويب كرد:

1 - كليه دستگاه هاي مقرر در جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، موظف به اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته و سياست هاي اشتغال مبتني بر آن مي باشند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است موارد احصا شده در جدول مذكور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحليل اطلاعات بازار كار از شاخص هاي اقتصاد كلان بازبيني نمايد.

2 - محورهاي اصلي كار شايسته به شرح زير بايد در تمامي برنامه هاي سياستي كه به نحوي به اشتغال منجر مي شوند، لحاظ شود:

الف - ايجاد و توسعه فرصت هاي اشتغال مولد شامل:

1 - اشتغال مولد مبتني بر فراهم نمودن فرصت هاي اشتغال برابر براي تمام افراد جوياي كار با درآمد مكفي به منظور تحقق استانداردهاي زندگي شرافتمندانه و توسعه اقتصادي و اجتماعي.

2 - افزايش امنيت شغلي مبتني بر از دست ندادن شغل و يا تغييرات محيط شغلي.

ب - برخورداري از حمايت هاي اجتماعي شامل :

1 - حمايت اجتماعي مبتني بر رفع نيازهاي ضروري و كمك به امرار معاش و حمايت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زير:
گروه اول: نيازهاي اساسي نظير دستيابي به تغذيه مناسب، تأمين سلامت، آب سالم، بهداشت و مسكن.
گروه دوم: حوادث نظير بيماري، تصادف، مرگ سرپرست اصلي، ناتواني، بازنشستگي و نيازهاي اقشار آسيب پذير مثل زنان سرپرست خانوار.
گروه سوم: حوادث غيرمترقبه نظير سيل، خشكسالي و زلزله هايي كه باعث تخريب اموال، وسايل امرار معاش و سرمايه مي شوند.

2 - ايمني كار مبتني بر افزايش سطح ايمني و بهداشت كار كه موجب كاهش حوادث و صدمات ناشي از كار گرديده و سلامت جسمي و روحي افراد را تأمين مي نمايد.

پ - تضمين حقوق بنيادين كار شامل:

1 - محو كار كودكان كار به ويژه بدترين اشكال كار كودك (استثمار كودكان، كار اجباري و قاچاق انسان) كه به سلامتي جسمي و روحي آنها آسيب زده و با از بين بردن فرصت هاي آموزش و يادگيري، چشم انداز زندگي آينده آنها را از ميان مي ‏برد.

2 - رفع تبعيض در كار مبتني بر پذيرش تساوي رفتار براي احقاق حقوق فردي و اجتماعي افراد و اشتغال همه افراد جوياي كار به گونه اي كه به دور از هرگونه تبعيض، از فرصت هاي برابري در دستيابي به فرصت هاي شغلي برخوردار بوده و در محل كار نيز از شرايط كاري منصفانه بهره مند شوند.

3 - آزادي تشكيل انجمن ها و تشكل هاي مستقل براي حمايت از منافع صنفي و حرفه اي و مشاركت در مذاكرات و تصميم سازي هايي كه بر منافع آنها مؤثر است.

ت - تقويت گفتگوهاي اجتماعي
تقويت گفتگوهاي اجتماعي مبتني بر گفتگوي بين شركاي اجتماعي و دولت به عنوان ساز و كاري براي توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سياست هاي اقتصادي و اجتماعي به منظور تحقق عدالت اجتماعي در سطوح مختلف نهادهاي سه جانبه.

3 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن پيگيري اجراي اين تصويب نامه، موظف است گزارش سالانه اقدامات را بر اساس شاخص هاي مندرج در جدول زير به هيأت وزيران ارايه نمايد:


رديف

شاخص

تعريف

روش ارزيابي

طراح شاخص ها

بازه زماني ارزيابي

1

اثربخشي برنامه

اثربخشي هر برنامه وابسته به محقق شدن اهداف اجراي آن برنامه است، اين شاخصها با توجه به هدف هر برنامه تعيين مي شوند،

آزمايش تصادفي هدفمند (RCT)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هر سه ماه

2

اثربخشي سند

با استفاده از اين شاخصها امكان پايش اهداف سند فراهم مي شود لذا اين شاخصها با توجه به اهداف سند ملي اشتغال تعيين مي شوند

نظام تحليل اطلاعات بازار كار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هر سال

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

راهبردها و سياست هاي اجرايي


رديف

راهبرد

شماره سياست

سياست هاي اجرايي

مجري

همكار

1

اشتغال محور كردن سياست هاي پولي، مالي، تجاري و ابزارهاي حمايتي و تشويقي

1

اتخاذ راهكارهاي لازم در اجراي سياست هاي كنترل نقدينگي براي حفظ دسترسي بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط به اعتبارات با در نظر گرفتن ساز و كارهاي نوين ضمانتي و پوشش خطر (ريسك)

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزارتخانه هاي عضو شوراي پول و اعتبار

2

اقدام قانوني لازم براي عضويت دايم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان هماهنگ كننده اشتغال در شوراي پول و اعتبار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

معاونت حقوقي رييس جمهور

3

ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي تعيين تعرفه ترجيحي و تجارت آزاد با تأكيد بر رسته هاي پرظرفيت كه به صورت سالانه توسط شوراي عالي اشتغال پيشنهاد و به روز رساني مي گردد

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

4

ارايه راهكارهايي براي ايجاد ساز و كارهاي لازم براي ذخيره سازي اعتبار در دوران رشد به منظور استفاده در دوران ركود براي صيانت از اشتغال (در قالب پرداخت هاي مربوط به كار عمومي، كارورزي و ساير مشوق هاي اشتغال زايي)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

صندوق توسعه ملي

5

تهيه ساز و كارهاي لازم براي توسعه پوشش بيمه هاي اجتماعي شاغلين و ارايه آن به مراجع ذي ربط

سازمان تأمين اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

6

توسعه ساز و كارهاي لازم براي ايجاد نهادهاي مربوط به اتصال به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بازارهاي جهاني

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت صنعت، معدن تجارت

7

عملياتي سازي اعتبار مالياتي با اولويت بنگاه هاي پررشد اشتغالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2

بهسازي نهادي در حوزه اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار

1

اقدام قانوني لازم جهت اصلاح قوانين مرتبط با نهادها و مراكز كاريابي و فني و حرفه اي در راستاي حذف مجوزهاي ايجاد اين گونه مراكز با تغيير رويكرد به تنظيم گري

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

معاونت حقوقي رييس جمهور

2

اقدام قانوني لازم براي اصلاح قانون بيمه بيكاري - مصوب 1369- با رويكرد افزايش دامنه شمول، حمايت از بيكاران و ايجاد ساز و كارهاي اشتغال مجدد

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

معاونت حقوقي رييس جمهور

3

بهسازي نظام تأمين مالي كسب و كارهاي خرد، كوچك، متوسط و نوين و مشاغل خانگي

1

بهبود نظام اعتبار سنجي كسب و كارهاي خرد، كوچك، متوسط و نوين و مشاغل خانگي از طريق ايجاد بانك پوياي اطلاعاتي

وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

2

فراهم كردن امكان بهره گيري بنگاه هاي اقتصادي از وام هاي شركت به شركت

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

3

تجهيز ابزارهاي نوين تأمين مالي به ويژه تأمين مالي كسب و كارهاي خرد، كوچك، متوسط و نوين و مشاغل خانگي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

4

فراهم كردن امكان ايجاد شبكه بين بنگاهي براي رفع نيازهاي مالي شبكه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

4

توسعه منابع انساني، كارآفريني و بهبود مهارتي

1

طراحي و استقرار سامانه رصد فارغ التحصيلان در قالب پايگاه ملي تبادل اطلاعات به منظور بهره برداري در نظام تحليل اطلاعات بازار كار و استفاده ساير ذي نفعان تصميم ساز

وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

2

پايش اثربخشي آموزش هاي معطوف به بازار كار در مقاطع تحصيلي مختلف در راستاي موضوع بندهاي (5) و (6) سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تهيه گزارش هاي سالانه

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت آموزش و پرورش

3

اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي بهبود آموزش هاي مربوط به مهارت هاي پايه كارآفريني در سنين مختلف

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت آموزش و پرورش و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط

4

طراحي و استقرار سامانه ملي جور سازي فرصت هاي شغلي با رويكرد برداشتن بار مالي براي جويندگان كار و افزايش دسترسي و سرعت يافتن فرصت شغلي مناسب

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط

5

توسعه اشتغال زنان

1

ايجاد زمينه هاي مناسب براي تسهيل دسترسي به خدمات خانگي اعم از خدمات نگهداري از كودك، نگهداري از سالمندان و انجام امور منزل از طريق استانداردسازي و رتبه بندي ارايه دهندگان خدمات مذكور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي كشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

2

اقدامات قانوني لازم در راستاي تشكيل شركت هاي تك نفره به منظور حمايت از زنان كارآفرين و سرپرست خانوار

معاونت رييس جمهور در امور زنان خانواده

معاونت حقوقي رييس جمهور اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران

3

شناسايي و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه اشتغال زنان

وزارت كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

4

توسعه و بهبود بازار محصولات خانگي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

6

ايجاد اشتغال از طريق مشاركت مردمي با توجه ويژه به گروه هاي كم برخوردار و مناطق روستايي

-

توانمند سازي و توان افزايي سازمانهاي مردم نهاد فعال در حوزه اشتغال براي تقويت گروه هاي كم برخودار [برخوردار] و مناطق روستايي

وزارت كشور

وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ورزش و جوانان

7

توسعه مشاغل سبز

1

ايجاد ساز و كار مناسب براي استانداردسازي و تنظيم گري مديريت پسماند به ويژه بازيافت پسماند الكترونيك

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست

2

توسعه ساز و كارهاي استانداردسازي و توسعه بازار محصولات سالم و زيستي (ارگانيك)

وزارت جهاد كشاورزي

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران و سازمان ملي استاندارد ايران

3

ايجاد ساز و كار لازم براي توسعه روستاي سبز

وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت جهاد كشاورزي

4

ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي توسعه مراكز بوم گردي

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران

8

ايجاد ساز و كارهاي لازم براي انتقال از اشتغال غيررسمي به رسمي در حوزه قانون كار

1

اصلاح نمونه گيري فصلي نيروي كار و اضافه نمودن اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد و اشتغال بخش غيررسمي به نظام تحليل اطلاعات بازار كار

مركز آمار ايران

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

2

اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تبديل مشاغل غيررسمي به رسمي و حمايت پايه اي از شاغلين

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران

9

توسعه و سرمايه گذاري معطوف به نيروي كار و طرح هاي كار عمومي

-

تدوين و اجراي طرح هاي مربوط به كار عمومي به منظور استفاده حداكثري از نيروي انساني جوياي كار در چهارچوب قوانين مربوط

كليه دستگاه هاي اجرايي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي