تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (29/137/710/000/000) ريال براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده
مصوب 1398,02,18با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

ميزان اعتبار

نوع اعتبار

1

كمك بلاعوض جهت احداث (10642) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

040 /277 /1

هزينه اي

2

كمك بلاعوض جهت احداث (51933) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

300 /193 /5

3

كمك بلاعوض جهت تعمير (75856) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

800 /792 /3

4

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري (جدول (2) پيوست)

040 /464 /2

5

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (83733) واحد مسكوني آسيب ديده به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

650 /186 /4

6

كمك هزينه اسكان موقت (11751) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

120 /410 /1

7

كمك هزينه اسكان موقت (55896) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد شصت ميليون (000 /000 /60) ريال

760 /353 /3

8

بازسازي تأسيسات روبنايي و داخل محدوده روستاها

000 /460 /7

تملك دارايي سرمايه اي

2 - مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولويت نسبت به ساير تكاليف قرض الحسنه سيستم بانكي با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و با ضمانت زنجيره اي براي جبران خسارات ناشي از سيل فروردين ماه سال 1398 در كليه استان هاي آسيب ديده پرداخت مي شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

سقف تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

500

بازپرداخت حداكثر پانزده ساله با احتساب سه سال دوره تنفس براي ساخت شامل حداكثر سه سال دوره تنفس (براي ساخت) و بازپرداخت حداكثر چهارده ساله، مجموع ساخت و بازپرداخت حداكثر پانزده سال

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

400

3

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

150

بازپرداخت هفت ساله (با احتساب حداكثر دو سال دوره تنفس براي بازسازي)

4

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني

150

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

5

جبران خسارت واحدهاي تجاري آسيب ديده شهري و روستايي از محل تسهيلات معيشتي

450

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

تبصره - توزيع سهم استاني تسهيلات بانكي اين تصويب نامه از طريق قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده وزارت كشور و توزيع بانكي تسهيلات مذكور نيز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد تا با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور جبران خسارت ناشي از سيل در استان هاي سيل زده اقدام شود.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سال هاي بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، براي روستاهاي واقع در تراز (716) متري سد سيمره كه جا به جايي آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني و هزينه اسكان موقت توسط كارگروه منتخب وزارتخانه هاي نيرو و كشور به عنوان خسارت وارده تلقي مي شود تا مطابق آن، بنياد مسكن انقلاب اسلامي از منابع پيش بيني شده براي استان هاي ايلام و لرستان در جداول پيوست اين تصويب نامه پرداخت نمايد. سقف كمك بلاعوض به واحدهاي مسكوني علاوه بر هزينه هاي تمليكي، حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال است.

5 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

6 - سازمان مديريت بحران كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به هيأت وزيران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد.

7 - در مناطقي كه در بارندگي هاي شديد دچار آب گرفتگي شده و به تشخيص مراجع ذي ربط ملزم به احداث پيلوت مي باشند، پرداخت يك فقره وام بانكي احداثي اضافه به مالكين جهت اجراي پيلوت بلامانع است.

8 – تصويب نامه شماره 1213 /ت56438هـ مورخ 11 /1 /1398 لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

جدول 1- اعتبار مورد نياز واحدهاي مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از سيل در برخي از استانهاي كشور بصورت كمك بلاعوض
مبلغ به ميليون ريال


رديف

استان

واحدهاي احداثي شهري

واحدهاي احداثي روستايي

واحدهاي تعميري، شهري و روستايي (مسكوني، تجاري)

امور معيشتي و لوازم خانگي

1

اصفهان

328

360 /39

328

360 /39

752 /1

200 /175

752 /1

120 /105

240 /1

000 /62

098 /1

900 /54

2

اردبيل

-

-

-

-

300

000 /30

300

000 /18

-

-

200

000 /10

3

ايلام

468

160 /56

468

160 /56

891 /1

100 /189

891 /1

460 /113

100 /3

000 /155

395 /2

750 /119

4

چهارمحال و بختياري

295

400 /35

295

400 /35

476

600 /47

476

560 /28

955 /1

750 /97

771

550 /38

5

خراسان جنوبي

8

960

8

960

150

000 /15

150

000 /9

148

400 /7

158

900 /7

6

خراسان رضوي

180

600 / 21

180

600 /21

100 /3

000 /310

100 /3

000 /186

000 /1

000 /50

500

000 /25

7

خراسان شمالي

445

400 /53

445

400 /53

005 /6

500 /600

005 /6

300 /360

25

250 /1

925 /4

250 /246

8

خوزستان

200 /1

000 /144

200 /1

000 /144

161 /5

100 /516

161 /5

660 /309

169 /16

450 /808

665 /8

250 /433

9

زنجان

180

600 /21

180

600 /21

428 /1

800 /142

428 /1

680 /85

450 /1

500 /72

700

000 /35

10

سمنان

45

400 /5

45

400 /5

685

500 /68

685

100 /41

057 /1

850 /52

733

650 /36

11

سيستان و بلوچستان

40

800 /4

40

800 /4

300

000/ 30

300

000 /18

100

000 /5

130

500 /6

12

فارس

645

400 /77

645

400 /77

428 /1

800 /142

428 /1

680 /85

854 /3

700 /192

983 /2

150 /149

13

قزوين

50

000 /6

50

000 /6

870

000 /87

870

200 /52

219

950 /10

820

000 /41

14

كردستان

158

960 /18

158

960 /18

000 /2

000 /200

000 /2

000 /120

283

150 /14

010 /2

500 /100

15

كرمان

43

160 /5

43

160 /5

107

700 /10

107

420 /6

150

500 /7

20

000 /1

16

كرمانشاه

153

360 /18

153

360 /18

032 /2

200 /203

032 /2

920 /121

067 /1

350 /53

185 /2

250 /109

17

كهگيلويه و بويراحمد

80

600 /9

80

600 /9

696

600 /69

696

760 /41

328

400 /16

706

300 /35

18

گلستان

355 / 1

600 /162

355 /1

600 /162

782 /6

200 /678

782 /6

920 /406

302 /9

100 /465

800 /8

000 /440

19

لرستان

260/ 1

200 /151

260 /1

200 /151

100 /13

000 /310 /1

098 /13

880 /785

550 /18

500 /927

833 /20

650 /041 /1

20

مازندران

80

600 /9

80

600 /9

550

000 /55

550

000 /33

006 /5

300 /250

000 /5

000 /250

21

مركزي

550

000 /66

550

000 /66

250 /5

000 /525

250 /5

000 /315

276

800 /13

500 /4

000 /225

22

همدان

890

800 /106

890

800 /106

549 /8

900 /854

549 /8

940 /512

932 /5

600 /296

000 /4

000 /200

جمع

453/ 8

360 /014 /1

453 /8

360 /014 /1

612 /62

200 /261 /6

610 /62

600 /756 /3

211 /71

550 /560 /3

137 /72

600 /606 /3جدول 2 – اعتبار مورد نياز هزينه هاي پشتيباني، خدمات فني و مديريت و تملك دارايي هاي سرمايه اي
مبالغ به ميليون ريال

رديف

استان

اعتبار هزينه اي پشتيباني بنياد مسكن

كل اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي بازسازي تاسيسات داخل روستا (عمراني)

1

اصفهان

850 /88

000 /150

2

ايلام

700 /88

000 /400

3

چهارمحال و بختياري

940 /32

000 /260

4

خراسان شمالي

350 /174

000 /350

5

خوزستان

550 /125

000 /200 /2

6

زنجان

350 /55

-

7

سمنان

800 /50

000 /150

8

سيستان و بلوچستان

800 /14

-

9

فارس

070 /76

000 /100

10

قزوين

850 /17

-

11

كردستان

491 /15

-

12

كرمان

750 /80

-

13

كرمانشاه

960 /92

000 /150

14

كهگيلويه و بويراحمد

530 /30

000 /100

15

گلستان

000 /200

000 /500

16

لرستان(از جمله ديواره سازي رودخانه شهر پلدختر و آماده سازي زمين هاي جا به جايي شهري)

000 /649

000 /200 /2

17

مازندران

000 /80

000 /300

18

همدان

480 /274

000 /300

19

ساير استانها

569 /315

000 /300

جمع

040 /464 /2

000 /460 /7