تصويب نامه در خصوص تفسير ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تفسير ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي  
مصوب 1398,02,08

هيئت وزيران در جلسه 8 /2 /1398 به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434 /ت43182ك مورخ 14 /9 /1388 را به شرح زير تفسير كرد:

نظر به اينكه به موجب قوانين و مقررات و رويه جاري از جمله قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351 – و صدر و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق و كالا ارز – مصوب 1392 – مديريت و كنترل و تنظيم بازار ارز در شمار وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، اقدامات و تصميمات بانك مذكور در بازار ارز از موضوع و شمول حكم مقرر در ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434 /ت43182ك مورخ 14 /9 /1388 خارج است و بنابراين سياست هاي اتخاذي و اجرايي توسط بانك ياد شده از جمله خريد و فروش ارز از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي كه با دستور بانك مركزي انجام شده باشد موضوعاً مشمول محدوديت مقرر در آن ماده نيست.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور