تصويب نامه درخصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - ارك

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم – ارك
مصوب 1398,02,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب كرد:

دستگاه اجرايي طرح "راه آهن سريع السير تهران – قم – اصفهان و قم – اراك" به شماره طبقه بندي (1303015022) از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (282300) به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران (280500) تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور