اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 [راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 [راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]
مصوب 1398,02,18

هيأت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 49597 /60 مورخ 16 /2 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (3) تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 عبارت «چهار ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري