تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري
مصوب 1398,02,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 164651 مورخ 29 /8 /1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري، موضوع تصويب نامه شماره 122626 /ت404هـ مورخ 19 /10 /1369 عبارت "بر اساس توافق وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي" حذف و متن زير به عنوان تبصره به ماده ياد شده الحاق مي شود:
"تبصره – هزينه هاي خريد خدمات اداري از بخش خصوصي در اجراي قانون بيمه بيكاري و اين آيين نامه توأم با كاهش متناسب در هزينه هاي پرسنلي و اصلاح ساختار دو دستگاه مذكور، از محل اعتبار اين ماده تأمين مي شود."

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور