بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشي سيگار موضوع رديف درآمدي (160190)

مصوب 1398/02/18 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشي سيگار موضوع رديف درآمدي (160190)
مصوب 1398,02,18

پيرو دستورالعمل شماره 1 /97 /200 /ص مورخ 02 /02 /1397 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 كل كشور (درآمد حاصل از عوارض خرده فروشي سيگار) و با توجه به پيش بيني درآمد مزبور در رديف درآمدي 160190 قانون بودجه سال 1398 كل كشور به منظور اجرايي نمودن نامه شماره 10536 /56 مورخ 28 /01 /1398 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص اخذ وجوه ياد شده و واريز آن به حساب درآمد عمومي، مفاد دستورالعمل ياد شده براي سال جاري نيز لازم الاجرا خواهد بود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور