دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال 1396 بين شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1396/02/17 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.