تصويب نامه در خصوص تشكيل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان ايرانشهر در حوزه جغرافيايي جنوب استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1398/02/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تشكيل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان ايرانشهر در حوزه جغرافيايي جنوب استان سيستان و بلوچستان
مصوب 1398,02,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 12011 مورخ 20 /1 /1398 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب استان سيستان و بلوچستان در حوزه جغرافيايي مربوط تشكيل مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور