تصويب نامه در خصوص خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان
مصوب 1398,02,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /2 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (36) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- و در اجراي بند (3) جزء (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تصويب كرد:

1 - شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف است مطابق قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي – مصوب 1368 - نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان با نرخ تضميني از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان بندي پيش بيني شده در جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام كند.

2 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به ثبت مشخصات كشاورزان گندم كار به همراه حداكثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر كشاورز در فصل برداشت كه بر اساس سطح زير كشت آنان و پيش بيني ميزان توليد در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خريد تضميني اقدام كند .

3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك هاي عامل به طور تدريجي معادل هفتاد و هشت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 78) ريال تسهيلات مطابق جدول ياد شده براي خريد گندم داخلي، خط اعتباري در اختيار شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران قرار دهد.

4 - سازمان برنامه و بودجه كشور بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطايي به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت خريد تضميني گندم را تضمين مي كند. تضمين مذكور نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

تبصره - شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف است اعتبار دريافتي را در سررسيد مقرر بازپرداخت و وزارت جهاد كشاورزي انجام اين تكليف را پيگيري نمايد.

5 - قيمت فروش گندم از سوي شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت مصارف صنف و صنعت ( به استثناي نانوايي هاي آزاد پز)، به ازاي هر كيلوگرم هجده هزار و پانصد (500/ 18) ريال تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پيش بيني منابع مورد نياز براي خريد تضميني گندم در سال 1398 (بر اساس برآورد خريد 12 ميليون تن)


عنوان

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

جمع

ميزان خريد تضميني
(هزار تن )

94

1772

2621

3670

3446

378

19

0

0

0

0

0

12000

ارزش خريد تضميني با احتساب هزينه هاي تبعي (ميليارد ريال)*

1959

30846

46019

63849

60033

7879

1778

727

727

727

727

727

216000

كل مقدار فروش گندم (هزار تن )

924

924

924

924

924

924

924

924

924

924

924

916

11080

جمع درآمد حاصل از فروش گندم
(ميليارد ريال)

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8516

8406

102082تراز ماهيانه (ميليارد ريال)


6557

22330-

37503-

55333-

51517-

637

6738

7789

7789

7789

7789

7679

113918-


تامين از محل منابع عمومي قانون بودجه سال 1398(ميليارد ريال)0

2500

5000

5000

4000

3500

0

0

0

0

0

0

20000


تامين ازمحل منابع هدفمند سازي يارانه ها
(ميليارد ريال)


0

6450

12000

18000

15000

10000

0

0

0

0

0

0

61450

دريافت تسهيلات بانكي
(ميليارد ريال)

0

6000

20000

20000

20000

12000

0

0

0

0

0

0

78000

جمع منابع تامين كسري نقدينگي
(ميليارد ريال)

0

14950

37000

43000

39000

255000

0

0

0

0

0

0

159450

بازپرداخت تسهيلات بانكي سال 1398 (با در نظر گرفتن سود 18 درصد و سررسيد 6 ماهه ( تسويه تا پايان سال 1398) محاسبه شده است )

85020

*هزينه هاي تبعي خريد تضميني گندم در سال 1398 به صورت علي الحساب به ازاي هر كيلوگرم 1000 ريال در نظر گرفته شده است.