تصويب نامه در خصوص حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.