تصويب نامه در خصوص تعيين حداقل و حداكثر جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين حداقل و حداكثر جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
مصوب 1398,02,08

هيأت وزيران در جلسه 8 /2 /1398 به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – تصويب كرد:

حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 -، مبلغ سي و دو ميليون (000 /000/32) ريال و حداكثر ميزان آن مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /3) ريال تعيين و مبالغ مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 173265 /ت45676هـ مورخ 2 /9 /1390 و اصلاحات بعدي آن با اين مأخذ و نسبت، محاسبه و تعديل مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري