اختصاص مبالغي به منظور مقابله با آفت ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور به سازمان حفظ نباتات كشور

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبالغي به منظور مقابله با آفت ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور به سازمان حفظ نباتات كشور
مصوب 1398,02,08

هيئت وزيران در جلسه 8 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ يكصد ميليارد (000/ 000/ 000/ 100) ريال به ترتيب مبلغ شصت ميليارد (000/ 000/ 000/ 60) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ چهل ميليارد (000/ 000/ 000 /40) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور مقابله با آفت ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور در اختيار سازمان حفظ نباتات كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان حفظ نباتات كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور