اصلاح بند (پ) تصميم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 /11 /1392

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (پ) تصميم نامه شماره 173496 /ت50204ن مورخ 19 /11 /1392
مصوب 1398,02,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 328703 /60 مورخ 20 /12 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به تركيب اعضاي كارگروه تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره 173496 /ت50204ن مورخ 19 /11 /1392 و اصلاح بعدي آن اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري