الحاق تبصره به بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق تبصره به بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1398,02,08

هيأت وزيران در جلسه 8 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 180214 /97 مورخ 27 /5 /1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره‌ به بند (ث) ماده (1) آيين ‌نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب‌ نامه شماره 164240 /ت52691هـ مورخ 13 /12 /1394 الحاق مي شود:
تبصره - تسويه آن بخش از تعهدات ارزي بانك مركزي كه از طريق بانك هاي عامل ايجاد نشده‌ است نظير تبديل درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي به ارز با نرخ مرجع و تأمين ارز واردات بدون انتقال ارز شركت هاي دارويي كه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نرخ مرجع قيمت ‌گذاري و توزيع شده ‌اند يا از حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل متأثر نمي ‌شوند نظير فاينانس ‌ها و وام ‌هاي غيرخودگردان، صرفاً با انجام راستي ‌آزمايي اطلاعات توسط حسابرس صورت مي گيرد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري