بخشنامه در خصوص ابلاغ صورتجلسه 41-201 شوراي عالي مالياتي در ارتباط با حكم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور نسبت به ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي

مصوب 1398/02/07 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص ابلاغ صورتجلسه 41 - 201 شوراي عالي مالياتي در ارتباط با حكم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور نسبت به ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي
مصوب 1398,02,07

در اجراي بند (3) ماده (255) قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 26 /12 /1397 در خصوص حكم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور نسبت به ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:
«با توجه به حكم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبني بر اينكه "ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد" از آنجائيكه به موجب بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد، بنابراين در اجراي حكم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجراي برنامه مذكور علاوه بر معافيت خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ريلي (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذكر) ماليات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات هايي كه در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي خود (به نسبت حمل و نقل ريلي بار) به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند. با رعايت مقررات قابل استرداد مي باشد.»
بديهي است رعايت مفاد اين بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه در مراحل دادرسي مطرح مي باشند الزامي است.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور

شماره 41 – 201
تاريخ 26 /12 /1397
بسمه تعالي
صورتجلسه مورخ 25 /12 /1397 شوراي عالي مالياتي
در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم
نامه شماره 8786 /260 /د مورخ 11 /12 /1397 معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده حمل و نقل ريلي موضوع بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، حسب ارجاع مورخ 16 /12 /1397 سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
در خصوص تسري حكم نرخ صفر بند (ب) ماده (52) قانون صدرالذكر به مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي (اعتبار مالياتي) دو نظر به شرح زير مطرح مي باشد:
نظر اول: معافيت هاي مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد عرضه كالاها و ارائه خدمات در ماده (12) اين قانون ذكر شده است كه متن بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور نيز در همين راستا و منضم به فصل معافيت ها گريده است. لذا مستفاد از مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور كه از ابتداي سال 1396 در طول برنامه لازم الاجراء مي باشد، افزودن معافيت به بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و حاكي از آن است كه علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي بار نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. بنابراين از آنجائيكه نرخ صفر به موجب بند (الف) ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم تعريف شده است به استناد ماده (22) قانون ماليات بر ارزش افزوده حكم ماده مذكور (مبني بر تعريف نرخ صفر) قابل تسري به قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و خروج موضوع داشته است و با اين تعريف استرداد ماليات و عوارض نهاده ها در اجراي تبصره (2) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوعيت ندارد.
نظر دوم: نظر باينكه مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور از ابتداي سال 1396 در طول برنامه لازم الاجرا مي باشد و مقرر مي دارد: «ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» بر اين اساس با عنايت به ماهيت تصريح حكم مذكور (ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي) قابل تسري به قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و منظور قانونگذار از تصريح حكم نرخ صفر در آخر اين بند به منظور استفاده از تسهيلات صدر ماه (17) (پذيرش اعتبار يا استرداد) علاوه بر معافيت آن خواهد بود.
اظهارنظر شوراي عالي مالياتي:
با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:
نظر اكثريت:
با توجه به حكم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبني بر اينكه "ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده يا نرخ صفر محاسبه خواهد شد" از آنجائيكه به موجب بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد، بنابراين در اجراي حكم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجراي برنامه مذكور علاوه بر معافيت خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ريلي (موضوع بند 12 ماده 12 فوق الذكر)، ماليات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مالياتهايي كه در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود (به نسبت حمل و نقل ريلي بار) به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، با رعايت مقررات قابل استرداد مي باشد.
محمدتقي پاكدامن محمدرضا شايان پور
علي نصرتي
تاريويردي رائي
سيداحمد ذبيح نيا
سعيد آستركي
عباس خيرخواه
حسين بني صدر
رضا عبدي
غلامعلي طالبي رستمي
محمدحسن زارع
علي اصغر تراب احمدي
يعقوب مزرعه لن
امرالله عابدي
سيداميرحسين سيدصالحي
رضا سلطاني
محمدرضا سالارفرد
نظر اقليت:
از آنجائيكه مطابق بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 14 /12 /1395) صرفاً مقرر گرديده است كه "ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد" و ماده قانوني برنامه مذكور نيز حسب مورد، متضمن وضع حكم در پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پراختي (اعتبار مالياتي) يا استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده نهاده ها در خدمات حمل و نقل ريلي نمي باشد، لذا مورد از حيث پذيرش اعتبار يا استرداد، حسب مورد قابل انطباق با مفاد احكام تبصره هاي (3) و (5) ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
سيدناصر ابراهيمي
غلامحسن كشاورز
حسين نيروبخش