بخشنامه در خصوص ارسال اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 31 تير 1394

مصوب 1398/02/04 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص ارسال اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 31 تير 1394

به پيوست تصوير اصلاحيه آئين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع مصوبه شماره 170070 /ت55754هـ مورخ 18 /12 /1397 هيأت محترم وزيران، براي اطلاع و اجرا ارسال مي گردد. در ضمن متن تنقيح شده آئين نامه مذكور به ضميمه ارسال مي شود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - اتاق اصناف ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۲ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره 120227 /۱۲۵۶۸ /200 /ص مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱هـ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ به شرح زير اصلاح مي شود:
۱ - در بند (ت) ماده (۱) عبارت «يا نرم افزار كاربردي، شامل سخت افزار و نرم افزار با امكان اتصال به سامانه سازمان كه قابليت لازم براي ثبت اطلاعات خريد و فروش كالا و خدمات واحد كسب و كار را دارد» به عبارت «يا پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي يا نرم افزار كاربردي كه به اختصار «تجهيزات مشابه» ناميده مي شوند‌، شامل سخت افزار و نرم افزار با امكان اتصال به سامانه سازمان كه حداقل قابليت لازم براي ثبت اطلاعات فروش كالا و خدمات واحد كسب و كار را دارد» اصلاح مي شود.
۲ - در بند (ج) ماده (۱) واژه «جانبي» بعد از واژه «حافظه» حذف و واژه «نصب» به واژه «استفاده» اصلاح و متن زير به انتهاي بند ياد شده الحاق مي شود:
«حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزار يا نرم افزار (سامانه ابري يا كارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.»
۳ - ماده (۲) حذف مي شود.
۴ - متون زير به عنوان تبصره هاي (۱) و (۲) به ماده (۳) الحاق مي شود:
تبصره ۱ - در مواردي كه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين ‌نامه مشمول قانون نظام صنفي كشور - مصوب ۱۳۸۲ - و اصلاحات بعدي آن نيستند، سازمان مكلف است فراخوان آنها را با همكاري وزارتخانه ذي‌ صلاح و حسب مورد تشكل حرفه‌ اي ذي ربط اعلام كند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با توجه به فراخوان هاي مشمولين قبلي نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، فهرست كامل مشمولين نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پيش بيني ‌شده در قانون اعلام كند.
۵ - در ماده (۴) عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و» قبل از واژه «ثبت» اضافه و متن زير به عنوان تبصره به ماده ياد شده الحاق مي شود:
تبصره - صاحبان مشاغلي كه پس از انتشار آگهي فراخوان در هر سال، تأسيس يا ايجاد مي شوند، مكلفند ظرف چهار ماه از شروع فعاليت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصيص شماره در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان با ذكر ويژگي و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام كنند.
۶ - ماده (۶) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۶ - اشخاص مشمول مكلفند از ابتداي اولين ماه بعد از تاريخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي و بهره برداري از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش كالا و خدمات يا حسب مورد رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي، اقدام كنند.
تبصره - در مورد اشخاص مشمول كه نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها داراي قابليت ثبت عمليات خريد و فروش (كالا و خدمات)، هزينه و نگهداري حساب موجودي كالا باشد، اطلاعات خروجي سامانه مزبور حسب مورد جايگزين دفاتر، اسناد و مدارك موضوع آيين نامه ماده (۹۵) قانون خواهد بود.
۷ - ماده (۷) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۷ - به منظور ايجاد تناظر بين معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت هاي انجام شده در شبكه پرداخت بانكي، اشخاص مشمول مكلفند شماره حساب يا حساب هاي بانكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود و شناسه يكتاي پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي مورد استفاده در واحد شغلي خود را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان اعلام كنند.
تبصره - اشخاص مشمول مكلفند در موارد استفاده از حساب بانكي جديد يا پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي جديد، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان اعلام نمايند.
۸ - ماده (۹) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۹ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، پايانه هاي پرداخت اعم از پايانه هاي پرداخت كارتخوان و پايانه هاي پرداخت مجازي مانند درگاه پرداخت اينترنتي را ساماندهي كند و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي، به هر يك از پايانه هاي پرداخت، شناسه يكتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذكور، ارايه خدمت به پايانه هاي پرداخت فاقد شماره يكتا متوقف خواهد شد.
تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به تراكنش هاي شبكه پرداخت بانكي (شاپرك) و شبكه شتاب را به ترتيبي كه سازمان درخواست مي كند، در اختيار آن قرار دهد.
۹ - ماده (۱۱) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره‌ به عنوان تبصره (۳) به ماده ياد شده الحاق مي شود:
ماده ۱۱ - اشخاص مشمول مكلفند مراتب تعطيلي، توقف دايم يا موقت فعاليت بيش از يك ماه خود را حداكثر تا يك ماه از تاريخ تعطيلي يا توقف از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۱ - در مواردي كه توقف فعاليت واحد كسبي به حكم مراجع ذي صلاح قانوني باشد يا در موارد وقوع حوادث غيرمترقبه، اشخاص مشمول مكلفند ظرف سه ماه از توقف فعاليت واحد كسبي، مراتب را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۲ - اشخاص مشمولي كه فعاليت شغلي آنها تغيير مي كند، مكلفند ظرف دو هفته تغييرات انجام شده را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۳ - اشخاص حقوقي مشمول و همچنين صاحبان مشاغل مشمول كه از مصاديق تبصره‌ هاي (۱) و (۳) ماده (۳) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع نامه شماره ۴۶۳۷۸ /۳۹۴۹ /۲۰۰ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند، مكلفند تغيير نشاني محل فعاليت، افزودن محل جديد فعاليت يا كاهش محل فعاليت خود را حداكثر تا يك ماه پس از وقوع از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
۱۰ - ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱۲ - صورتحساب فروش و رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي بايد حداقل داراي اطلاعات زير باشد:
الف - صورتحساب فروش:
1 - شماره مالياتي.
2 - شماره اقتصادي فروشنده (كد/ شناسه ملي).
3 - اطلاعات هويتي فروشنده.
4 - نشاني و كد پستي فروشنده.
5 - تاريخ صدور صورتحساب.
6 - مشخصات كالا يا خدمت ارايه شده و مقدار و مبلغ آن.
7 - تخفيفات حسب مورد.
8 - ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده هر قلم كالا يا خدمت حسب مورد.
9 - جمع مبلغ فروش يا ارايه خدمت و جمع ماليات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.
ب - رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي:
1 - شماره مالياتي.
2 - شماره اقتصادي فروشنده (كد/ شناسه ملي).
3 - اطلاعات هويتي فروشنده.
4 - نشاني و كد پستي فروشنده.
5 - تاريخ صدور رسيد خريد.
6 - جمع مبلغ فروش كالا يا ارائه خدمت.
۱۱ - ماده (۱۳) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱۳ - سازمان موظف است ظرف (۱۸) ماه از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين تصويب نامه، شبكه صندوق فروش و كليه سامانه هاي مرتبط با آن را به منظور واپايش (كنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداري كند.
۱۲ - ماده (۱۷) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱۷ - سازمان جهت استقرار شبكه صندوق فروش و اجراي اين آيين نامه از قبيل ايجاد زيرساخت‌ هاي ارتباطي و ارايه گزارش از كيفيت انجام تكاليف اشخاص مشمول و ارسال صحيح اطلاعات صورتحساب ها، مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از خدمات شركت هاي ارايه كننده خدمات مالياتي استفاده كند.
۱۳ - ماده (۱۸) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱۸ - سازمان جهت امور مميزي اجزاي شبكه صندوق فروش و بازرسي آنها، مي تواند از خدمات اشخاص ذي صلاح در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده كند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم
ماده ۱ - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحيه هاي بعدي آن.
ب - سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
پ - اتاق: اتاق اصناف ايران.
ت ـ سامانه صندوق فروش: سامانه ‌اي اعم از صندوق فروش يا رايانه يا پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي يا نرم افزار كاربردي كه به اختصار "تجهيزات مشابه" ناميده مي شوند‌، شامل سخت افزار و نرم افزار با امكان اتصال به سامانه سازمان كه حداقل قابليت لازم براي ثبت اطلاعات فروش كالا و خدمات واحد كسب و كار را دارد. اين سامانه بر اساس استانداردهاي نرم افزاري و سخت افزاري كه توسط سازمان و با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود طراحي و مديريت مي گردد. اين استانداردها شامل ضميمه هايي است كه پياده سازي اطلاعات را در محيط هاي سيستم عامل هاي مختلف فراهم مي نمايد.
ث ـ شماره شناسه: شماره منحصر به فردي كه توسط سازمان براي هر سامانه صندوق فروش اختصاص مي يابد. در مواردي كه حسب درخواست مودي، واحد كسب و كار با توجه به حجم فعاليت به بيش از يك سامانه صندوق فروش نياز داشته باشد در صورت تأييد سازمان براي هر سامانه مذكور شماره مجزا اختصاص مي يابد.
ج ـ حافظه مالياتي: حافظه الكترونيكي كه براي ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده مي‌ گردد و حذف و تغيير اطلاعات در آن امكان پذير نمي باشد. حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزار يا نرم افزار (سامانه ابري يا كارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.
چ ـ فايل الكترونيكي: قالب و اقلام اطلاعات الكترونيكي سامانه صندوق فروش كه مشخصات آن بر اساس بسته هاي تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحي، تعريف و اعلام مي شود.
ح ـ اشخاص مشمول: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون كه متناسب با حجم و نوع فعاليت، حسب اولويت بندي، تعيين و اعلام شده يا مي شوند.
ماده ۲ ـ حذف شد.
ماده ۳ ـ سازمان مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول را تعيين و مراتب را حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام نمايد.
تبصره ۱ - در مواردي كه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين ‌نامه مشمول قانون نظام صنفي كشور - مصوب ۱۳۸۲ - و اصلاحات بعدي آن نيستند، سازمان مكلف است فراخوان آن ها را با همكاري وزارتخانه ذي‌ صلاح و حسب مورد تشكل حرفه‌ اي ذي ربط اعلام كند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با توجه به فراخوان هاي مشمولين قبلي نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، فهرست كامل مشمولين نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پيش بيني ‌شده در قانون اعلام كند.
ماده ۴ ـ اشخاص مشمول مكلفند پس از انتشار آگهي فراخوان، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان با ذكر ويژگي و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمايند.
تبصره - صاحبان مشاغلي كه پس از انتشار آگهي فراخوان در هر سال، تأسيس يا ايجاد مي شوند، مكلفند ظرف چهار ماه از شروع فعاليت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصيص شماره در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان با ذكر ويژگي و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام كنند.
ماده ۵ ـ سازمان مكلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسي موضوع، در صورت تطابق مشخصات فني سامانه صندوق فروش با ويژگي هاي اعلام شده نسبت به تخصيص شماره شناسه براي هر سامانه صندوق فروش اقدام نمايد.
ماده ۶ - اشخاص مشمول مكلفند از ابتداي اولين ماه بعد از تاريخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي و بهره برداري از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش كالا و خدمات يا حسب مورد رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي، اقدام كنند.
تبصره: در مورد اشخاص مشمول كه نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها داراي قابليت ثبت عمليات خريد و فروش (كالا و خدمات)، هزينه و نگهداري حساب موجودي كالا باشد، اطلاعات خروجي سامانه مزبور حسب مورد جايگزين دفاتر، اسناد و مدارك موضوع آيين نامه ماده (۹۵) قانون خواهد بود.
ماده ۷ ـ به منظور ايجاد تناظر بين معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت هاي انجام شده در شبكه پرداخت بانكي، اشخاص مشمول مكلفند شماره حساب يا حساب هاي بانكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود و شناسه يكتاي پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي مورد استفاده در واحد شغلي خود را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان اعلام كنند.
تبصره - اشخاص مشمول مكلفند در موارد استفاده از حساب بانكي جديد يا پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي جديد، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان اعلام نمايند.
ماده ۸ ـ اشخاصي كه از سامانه صندوق فروش استفاده مي ‌نمايند مكلفند در هنگام رسيدگي، حسب درخواست كتبي مأموران مالياتي ذي ربط (با رعايت آيين نامه ماده (۲۱۹) قانون)، ضمن ارايه دستورالعمل نحوه كار با سامانه ياد شده، امكان دسترسي لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمايند.
ماده ۹ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، پايانه هاي پرداخت اعم از پايانه هاي پرداخت كارتخوان و پايانه هاي پرداخت مجازي مانند درگاه پرداخت اينترنتي را ساماندهي كند و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي، به هر يك از پايانه هاي پرداخت، شناسه يكتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذكور، ارايه خدمت به پايانه هاي پرداخت فاقد شماره يكتا متوقف خواهد شد.
تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به تراكنش هاي شبكه پرداخت بانكي (شاپرك) و شبكه شتاب را به ترتيبي كه سازمان درخواست مي كند، در اختيار آن قرار دهد.
ماده ۱۰ ـ در مواردي كه اشخاص مشمول به هر دليل تصميم به كاهش تعداد سامانه صندوق هاي فروش داشته باشند مكلفند درخواست خود را ظرف (۱۰) روز از روز توقف بهره برداري از سامانه صندوق فروش از طريق ثبت در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
ماده ۱۱ ـ اشخاص مشمول مكلفند مراتب تعطيلي، توقف دايم يا موقت فعاليت بيش از يك ماه خود را حداكثر تا يك ماه از تاريخ تعطيلي يا توقف از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۱ - در مواردي كه توقف فعاليت واحد كسبي به حكم مراجع ذي صلاح قانوني باشد يا در موارد وقوع حوادث غيرمترقبه، اشخاص مشمول مكلفند ظرف سه ماه از توقف فعاليت واحد كسبي، مراتب را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۲ - اشخاص مشمولي كه فعاليت شغلي آنها تغيير مي كند مكلفند ظرف دو هفته تغييرات انجام شده را از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
تبصره ۳ - اشخاص حقوقي مشمول و همچنين صاحبان مشاغل مشمول كه از مصاديق تبصره‌ هاي (۱) و (۳) ماده (۳) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع نامه شماره ۴۶۳۷۸ /۳۹۴۹ /۲۰۰ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند، مكلفند تغيير نشاني محل فعاليت، افزودن محل جديد فعاليت يا كاهش محل فعاليت خود را حداكثر تا يك ماه پس از وقوع از طريق درگاه عمليات الكترونيكي سازمان يا به صورت مكتوب به سازمان اعلام يا مراتب را از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال كنند.
ماده ۱۲ ـ صورتحساب فروش و رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي بايد حداقل داراي اطلاعات زير باشد:
الف - صورتحساب فروش:
1 - شماره مالياتي.
2 - شماره اقتصادي فروشنده (كد/ شناسه ملي).
3 - اطلاعات هويتي فروشنده.
4- نشاني و كد پستي فروشنده.
5 - تاريخ صدور صورتحساب.
6 - مشخصات كالا يا خدمت ارايه شده و مقدار و مبلغ آن.
7 - تخفيفات حسب مورد.
8 - ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده هر قلم كالا يا خدمت حسب مورد.
9 - جمع مبلغ فروش يا ارايه خدمت و جمع ماليات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.
ب - رسيد خريد صادر شده از پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي:
1 - شماره مالياتي.
2 - شماره اقتصادي فروشنده (كد/ شناسه ملي).
3 - اطلاعات هويتي فروشنده.
4 - نشاني و كد پستي فروشنده.
5 - تاريخ صدور رسيد خريد.
6 - جمع مبلغ فروش كالا يا ارايه خدمت.
ماده ۱۳ ـ سازمان موظف است ظرف (۱۸) ماه از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين تصويب نامه، شبكه صندوق فروش و كليه سامانه هاي مرتبط با آن را به منظور واپايش (كنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداري كند.
ماده ۱۴ ـ معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملكرد اشخاص مشمول كه توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعايت مفاد اين آيين نامه براي مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ عدم نصب يا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهي يا عدم ثبت صورتحساب خريد و فروش، موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جريمه، آن بخش از فروشي خواهد بود كه عمليات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و يا اطلاعات آن در اختيار سازمان قرار نگرفته است.
تبصره ـ چنانچه مودي اقدامات لازم را بر اساس ماده (۴) اين آيين نامه انجام داده است اما به هر دليلي شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (۱۵) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جريمه ‌هاي مقرر در اين ماده نخواهد شد.
ماده ۱۶ـ معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش براي اولين بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد شغلي كه به تشخيص سازمان خريداري مي ‌شود با ارايه اسناد و مدارك مثبته از ماليات بر درآمد (عملكرد) قطعي شده اشخاص مشمول در اولين سال استفاده و يا سال هاي بعد با رعايت مفاد اين آيين نامه قابل كسر خواهد بود.
ماده ۱۷ - سازمان جهت استقرار شبكه صندوق فروش و اجراي اين آيين نامه از قبيل ايجاد زيرساخت‌ هاي ارتباطي و ارايه گزارش از كيفيت انجام تكاليف اشخاص مشمول و ارسال صحيح اطلاعات صورتحساب ها، مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از خدمات شركت هاي ارايه كننده خدمات مالياتي استفاده كند.
ماده ۱۸ـ سازمان جهت امور مميزي اجزاي شبكه صندوق فروش و بازرسي آنها، مي تواند از خدمات اشخاص ذي صلاح در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده كند.
ماده ۱۹- اين آيين نامه از تاريخ ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۶ لازم الاجرا است.