تمديد تصويب نامه شماره 165407 /ت 53930 هـ مورخ 25 /12 /1395 در سال 1398 (با موضوع تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه هاي سيمان در سال 1396 براي اجرا در سال 1398)

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تمديد تصويب نامه شماره 165407 /ت 53930 هـ مورخ 25 /12 /1395 در سال 1398 (با موضوع تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه هاي سيمان در سال 1396 براي اجرا در سال 1398)
مصوب 1398,02,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 23883 /60 مورخ 19 /1 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب‌ نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 براي اجرا در سال 1398 تمديد مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري