تمديد تصويب نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 اسفند 1395 با موضوع تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه هاي سيمان در سال 1396 براي اجرا در سال 1398

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تمديد تصويب نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 اسفند 1395 با موضوع تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه هاي سيمان در سال 1396 براي اجرا در سال 1398
مصوب 1398,02,04

هيئت وزيران در جلسه 4 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 23883 /60 مورخ 19 /1 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب‌ نامه شماره 165407 /ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 براي اجرا در سال 1398 تمديد مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور