اصلاح تصويبنامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397 با موضوع [ثبت سفارش و واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات ضروري خطوط توليد تا سقف سيصد ميليون دلار]

مصوب 1398/02/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويبنامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397 با موضوع [ثبت سفارش و واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات ضروري خطوط توليد تا سقف سيصد ميليون دلار]
مصوب 1398,02,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 7260 /38424 مورخ 27 /1 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب كرد:

در تصويب نامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397، عبارت «و تأييد بانك ياد شده» بعد از عبارت «اعلام منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري