اصلاح تصويب نامه شماره 1466/ ت 56402 هـ مورخ 17/ 1/ 1397

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

نامه اصلاحي تصويب نامه شماره 1466/ ت56402هـ مورخ 17/ 1/ 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي)
مصوب 1398,01,11

نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 1466/ ت56402هـ مورخ 17/ 1/ 1397 عبارت هاي "در بند (1) تصويب نامه" و "ساير مقررات مربوط" به ترتيب به صورت عبارت هاي "در مقدمه تصويب نامه" و "-مصوب 1384-" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

محسن حاجي ميرزايي