تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1398

مصوب 1398/01/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب 1398,01,18

هيئت وزيران در جلسه ۱۸ /۱ /۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب ۱۳۹۴ - تصويب كرد:

مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات­ هاي مستقيم - مصوب ۱۳۹۴ - در سال ۱۳۹۸، معادل سي و شش درصد (۳۶ %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور (شش درصد (۶ %) ميانگين قيمت روز) تعيين گرديده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور