تصويب نامه در خصوص پرداخت هزينه هاي رواديد اتباع عراقي در سفر به ايران

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص معافيت اتباع عراقي در سفر به ايران از پرداخت هزينه هاي رواديد به شرط عمل متقابل
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /1 /1398 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت امور خارجه مجاز است اتباع عراقي را در سفر به ايران از پرداخت هزينه‌ هاي رواديد به شرط عمل متقابل معاف كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور