تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي استان هاي گلستان و مازندران به منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از سيل فروردين 1398

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي استان هاي گلستان و مازندران به منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از سيل فروردين 1398
مصوب 1398,01,11

هيئت وزيران در جلسه 11/ 1/ 1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد [اصل] يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- مبلغ چهار هزار و هفتصد و نود و سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /793 /4) ريال به ترتيب مبلغ سه هزار و دويست و سيزده ميليارد (000 /000 /000 /213 /3) ريال براي استان گلستان و مبلغ يك هزار و پانصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /580 /1) ريال براي استان مازندران به صورت هزينه ‌اي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – به منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از سيل فروردين ماه در استان‌ هاي گلستان و مازندران كه صد درصد تخريب شده اند، به شرح جدول زير به صورت كمك بلاعوض براي پرداخت به خسارت ديدگان در استان هاي ياد شده در اختيار استانداري مربوط قرار مي ‌گيرد تا با لحاظ پوشش بيمه‌ اي واحدهاي خسارت ديده، برابر قوانين و مقررات هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

حداكثر مبلغ هر واحد

استان

1

زراعت

هر هكتار تا مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال

گلستان و مازندران

2

باغ

هر هكتار تا مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

3

دام

دامداري

هر واحد تا مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50 ) ريال

دام سبك و سنگين

دام سبك هر رأس تا مبلغ پنج ميليون (000 /000 /5) ريال

دام سنگين هر رأس تا مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال

گلستان

4

زنبور عسل

هر كلني تا مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال

گلستان و مازندران

5

آبزي پروري

هر هكتار تا مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

6

طيور

46 واحد مرغ داري گوشتي با پانصد هزار قطعه و دو واحد مرغ مادر به ظرفيت يكصد هزار قطعه حداكثر به مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال از كل اعتبار ياد شده

مازندران

۲ – مبلغ بيست و دو هزار و يكصد و شصت و سه ميليارد (000 /000 /000 /163 /22) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد) با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌ هاي عامل به ترتيب مبلغ هفده هزار و پانصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /580 /17) ريال به استان گلستان و مبلغ چهار هزار و پانصد و هشتاد و سه ميليارد (000 /000 /000 /583 /4) ريال به استان مازندران به منظور جبران خسارت ناشي از سيل فروردين ماه استان هاي ياد شده، به شرح جدول زير با معرفي وزارت جهاد كشاورزي بين آسيب ‌ديدگان با لحاظ پوشش بيمه اي واحدهاي خسارت ديده و با ضمانت زنجيره ‌اي پرداخت مي ‌شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ‌ديدگان به بانك‌ ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:


رديف

موضوع

سقف تسهيلات

1

زراعت

هر هكتار مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

2

باغ

هر هكتار مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

3

دام

دامداري

هر واحد مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100 ) ريال

دام سبك و سنگين

دام سبك هر رأس مبلغ پنج ميليون (000 /000 /5) ريال
دام سنگين هر رأس مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال

4

زنبور عسل

هر كلني مبلغ دو و نيم ميليون (000 /000 /5 /2) ريال

5

آبزي پروري

هر هكتار مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

6

طيور

به ازاي هر سالن ده هزار قطعه اي مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال و مرغ مادر مبلغ هجده ميليارد (000 /000 /18) ريال و جوجه كشي مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال

3 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت دو هفته از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه و چگونگي پرداخت كمك بلاعوض و تسهيلات ارزان قيمت (موضوع بند (1) و (2) اين تصويب نامه) را با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايد.

4 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اصل تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت ديده ناشي از سيل (موضوع بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه) را به مدت سه سال امهال نمايد.

۵ - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه ‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ‌ديدگان موضوع بندهاي (2) و (۴) اين تصويب ‌نامه را تضمين و تعهد مي‌ نمايد كه هزينه‌ هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال ‌بعد پيش ‌بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك‌ هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

۶ - وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي ربط موظفند گزارش عملكرد اين تصويب ‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

7 - وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند خسارات وارده به بخش كشاورزي ناشي از سيل در ساير استان ها را بررسي و پيشنهاد مربوط را به هيئت وزيران ارايه كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور