تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي استان هاي گلستان و مازندران به منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از سيل فروردين 98

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.