تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1398

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيات وزيران در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1398
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 – تصويب كرد:

1 – تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1398 به شرح زير تعيين مي شود:

الف – ارزيابي و معاينه (ويزيت) پزشكان و كارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي خيريه:


رديف

شرح خدمت

تعرفه /ريال

1

پزشكان، دندانپزشكان عمومي و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) پروانه دار

000 /168

2

پزشكان، دندانپزشكان متخصص و پزشك عمومي داراي مدرك دكتري تخصصي در علوم پايه (MD – PhD)

000 /278

3

پزشكان فوق تخصص، دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) و متخصص روانپزشكي

000 /337

4

پزشكان فوق تخصص روان پزشكي و دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) روان پزشكي

000 /384

5

كارشناس ارشد پروانه دار

000 /145

6

كارشناس پروانه دار

000 /126

تبصره 1 – كليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي مي توانند از تعرفه هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 2 – كارشناسان ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) پروانه دار در صورتي مي توانند از تعرفه هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

تبصره 3 – پزشكان عمومي با سابقه بيشاز پانزده سال كار باليني، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد (15 %) علاوه بر تعرفه مصوب مي باشند.

ب – ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1 – ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندان پزشكي معادل نه هزار و پانصد (500 /9) ريال محاسبه مي شود.

2 – ضرايب ريالي كاي حرفه اي كليه خدمات و مراقبت هاي سلامت بر مبناي كاي واحد و دويست و شش هزار (000 /206) ريال محاسبه مي شود.

3 – ضرايب ريالي كاي فني كليه خدمات و مراقبت هاي سلامت بر مبناي كاي واحد و معادل سيصد و سي و هشت هزار (000 /338) ريال محاسبه مي شود.

4 – ضريب ريالي كاي حرفه اي خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده اند و كدهاي (7) و (8)، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل يكصد و پنجاه و يك هزار (000 /151) ريال محاسبه مي شود.

5 – ضريب ريالي كاي فني خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده اند و كدهاي (7) و (8)، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل يكصد و نود و دو هزار (000 /192) ريال محاسبه مي شود.

پ – سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي بخش خيريه در سال 1398، به شرح جدول زير تعيين مي شود:
(ارقام به ريال)


رديف

نوع تخت

درجه اعتباربخشي بيمارستان

يك

دو

سه

چهار

1

اتاق يك تختي

000 /304 /7

000 /843 /5

000 /382 /4

000 /922 /2

2

اتاق دو تختي

000 /484 /5

000 /387 /4

000 /290 /3

000 /194 /2

3

اتاق سه تختي و بيشتر

000 /651 /3

000 /921 /2

000 /191 /2

000 /460 /1

4

هزينه همراه

000 /823

000 /658

000 /494

000 /329

5

بخش نوزادان سالم

000 /833 /1

000 /466 /1

000 /100 /1

000 /733

6

بخش نوزادان بيمار سطح دوم

000 /555 /2

000 /044 /2

000 /533 /1

000 /022 /1

7

بخش بيماران رواني

000 /651 /3

000 /921 /2

000 /191 /2

000 /460 /1

8

بخش بيماران سوختگي

000 /672 /9

000 /738 /7

000 /803 /5

000 /869 /3

9

بخش كراقبت هاي ويژه قلبي

000 /356 /6

000 /085 /5

000 /814 /3

000 /542 /2

10

بخش پشتيبان مراقبت هاي ويژه قلبي

000 /985 /4

000 /988 /3

000 /991 /2

000 /994 /1

11

بخش هاي مراقبت هاي ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه

000 /712 /12

000 /170 /10

000 /627 /7

000 /085 /5

12

بخش هاي مراقبت هاي ويژه سوختگي

000 /971 /13

000 /177 /11

000 /383 /8

000 /588 /5

2 – سهم سازمان هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خيريه در سال 1398 به شرح زير تعيين مي شود:

الف – معادل نود درصد (90 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري.

ب – معادل هفتاد درصد (70 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي و بستري موقت.

3 – اين تصويب نامه از ابتداي فروردين ماه سال 1398 لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور