تصويب نامه درخصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1398

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1398
مصوب 1397,12,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 27 /12 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور - مصوب 1395 - تصويب كرد:

1 - تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1398 به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف - ارزيابي و معاينه (ويزيت) پزشكان و كارشناسان پروانه ‌دار در بخش سرپايي خصوصي:


رديف

شرح خدمات

تعرفه /ريال

1

پزشكان، دندان ‌پزشكان عمومي و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) پروانه ‌دار

000 /270

2

پزشكان، دندان‌ پزشكان متخصص و پزشك عمومي داراي مدرك دكتري تخصصي در علوم پايه (MD - PhD)

000 /410

3

پزشكان فوق تخصص، دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) و متخصص روان ‌پزشكي

000 /520

4

پزشكان فوق تخصص روان ‌پزشكي و دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) روان‌ پزشكي

000 /590

5

كارشناس ارشد پروانه‌ دار

000 /220

6

كارشناس پروانه ‌دار

000 /190


تبصره 1 - كليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌ توانند از تعرفه‌ هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوطه در پروانه مطب آن‌ ها درج شده باشد.

تبصره 2 - كارشناسان ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) پروانه‌ دار در صورتي مي ‌توانند از تعرفه ‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) ثبت شده آن ‌ها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

تبصره 3 - پزشكان عمومي با سابقه بيش از پانزده سال كار باليني، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب مي ‌باشند.

ب - ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

1 - ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندان‌ پزشكي معادل چهارده هزار و ششصد (600 /14) ريال محاسبه مي‌ شود.

2 - ضرايب ريالي كاي حرفه‌ اي كليه خدمات و مراقبت ‌هاي سلامت بر مبناي كاي واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (000 /412) ريال محاسبه مي ‌شود.

3 - ضرايب ريالي كاي فني كليه خدمات و مراقبت‌ هاي سلامت بر مبناي كاي واحد و معادل پانصد و بيست و هشت هزار (000 /528) ريال محاسبه مي ‌شود.

4 - ضريب ريالي كاي حرفه ‌اي خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده ‌اند و كدهاي (7) و (8)، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل دويست و شانزده هزار (000 /216) ريال محاسبه مي ‌‌شود.

5 - ضريب ريالي كاي فني خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي كه با علامت (#) مشخص شده ‌اند و كدهاي (7) و (8)، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي كاي واحد و معادل دويست و هفتاد و هفت هزار (000 /277) ريال محاسبه مي ‌‌شود.

پ - سقف تعرفه‌ هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌ هاي بخش خصوصي در سال 1398 به شرح جدول زير است:
(ارقام به ريال)


رديف

نوع تخت

درجه اعتباربخشي بيمارستان

يك

دو

سه

چهار

1

اتاق يك تختي

000 /624 /9

000 /699 /7

000 /774 /5

000 /850 /3

2

اتاق دو تختي

000 /485 /7

000 /988 /5

000 /491 /4

000 /994 /2

3

اتاق سه تختي و بيشتر

000 /346 /5

000 /277 /4

000 /208 /3

000 /138 /2

4

هزينه همراه

000 /069 /1

000 /855

000 /641

000 /428

5

بخش نوزادان سالم

000 /743 /3

000 /994 /2

000 /246 /2

000 /497 /1

6

بخش نوزادان بيمار سطح دوم

000 /346 /5

000 /277 /4

000 /208 /3

000 /138 /2

7

بخش بيماران رواني

000 /346 /5

000 /277 /4

000 /208 /3

000 /138 /2

8

بخش بيماران سوختگي

000 /038 /16

000 /830 /12

000 /623 /9

000 /415 /6

9

بخش مراقبت ‌هاي ويژه قلبي

000 /296 /12

000 /837 /9

000 /378 /7

000 /918 /4

10

بخش پشتيبان مراقبت‌ هاي ويژه قلبي

000 /623 /9

000 /698 /7

000 /774 /5

000 /849 /3

11

بخش ‌هاي مراقبت ‌هاي ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه

000 /245 /19

000 /396 /15

000 /547 /11

000 /698 /7

12

بخش‌ هاي مراقبت‌ هاي ويژه سوختگي

000 /384 /21

000 /107 /17

000 /830 /12

000 /554 /8


ت - تعرفه خدمات اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصي:

1 - تعرفه‌ هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روان‌ گردان در بخش‌ خصوصي به شرح جدول زير تعيين مي شود:
(ارقام به ريال)


كد ملي

نوع خدمت

دوره درمان

مبلغ

950000

درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزينه دارو)

يك ماهه

000 /553 /1

950005

درمان نگهدارنده با تنتوراپيوم (OPT) با روان درماني (با احتساب هزينه دارو)

يك ماهه

000 /277 /2

950010

درمان نگهدارنده با تنتوراپيوم (OPT) بدون روان درماني (با احتساب هزينه دارو)

يك ماهه

0000 /280 /1

950015

درمان نگه دارنده با بورپرونورفين (BMT) (با احتساب هزينه دارو)

يك ماهه

000 /392 /1

950020

سم زدايي با بوپرونورفين (با احتساب هزينه دارو)

21 - 8 روزه

000 /268 /2

950025

سم زدايي با كلونيدين (بدون احتساب هزينه دارو)

10 - 7 روزه

000 /647 /1

950030

درمان نگهدارنده با نالتروكسون (بدون احتساب هزينه دارو)

يك ماهه

000 /776

950035

مداخلات روان شناختي فردي (بر مبناي الگوي ماتريكس) به ازاي هر جلسه حداقل 45 دقيقه

يك جلسه

000 /356

950040

مداخلات روان شناختي گروهي (بر مبناي الگوي ماتريكس) به ازاي هر جلسه تا يك ساعت (به ازاي هر نفر)

يك جلسه

000 /108


تبصره - سهم پرداختي سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه معادل هفتاد درصد تعرفه مصوب بخش دولتي مي ‌باشد.

2 - تعرفه مراكز اجتماع درمان ‌مدار (TC) و مراكز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (كمپ يا مراكز اقامتي ميان ‌مدت) در بخش‌ خصوصي در سال 1398 به شرح جدول زير تعيين مي ‌شود:
(ارقام به ريال)


كد ملي

عنوان

مبلغ

ماهانه

روزانه

950050

هزينه فعاليت و ارايه خدمات درمان مراكز اجتماع درمان مدار TC (با ظرفيت 30 نفر مقيم)

000 /809 /12

000 /427

950055

هزينه فعاليت و ارايه خدمات درماني مراكز اقامتي ميان مدت درمان وابستگي به مواد با ظرفيت 60 نفر براي يك دوره 30 روزه

000 /398 /7

000 /247


تبصره - خدمات ارايه شده در مراكز اجتماع درمان ‌مدار (TC) و مراكز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (كمپ يا مراكز اقامتي ميان‌ مدت) مشمول تعهد بيمه پايه نيست.

3 - دستورالعمل اجرايي نحوه ارايه خدمات درماني به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت كشور بازنگري و ابلاغ مي ‌شود.

ث - تعرفه خدمات پرستاري در منزل در بخش خصوصي به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي ‌شود.

2 - سهم سازمان‌ هاي بيمه ‌گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خصوصي در سال 1398 به شرح زير تعيين مي ‌شود:
الف - معادل نود درصد (90 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري.
ب - معادل هفتاد درصد (70 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي و بستري موقت.

3 - كليه تعرفه ‌هاي مندرج در اين تصويب نامه به عنوان سقف تعرفه‌ هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي براي سال 1398 است. در هر استان كارگروهي متشكل از افراد زير مي توانند با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اجتماعي نسبت به تعيين تعرفه‌ هاي تعديل شده اقدام نمايند:
الف - رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان.
ب - رييس سازمان نظام پزشكي استان.
پ - نماينده استاندار.
ت - نماينده سازمان‌ هاي بيمه ‌گر پايه استان.
ث - نماينده بيمه مركزي به‌ عنوان نماينده بيمه ‌هاي تكميلي استان.

تبصره - در استان‌ هايي كه بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وجود دارد، نماينده دانشگاه مركز استان در كارگروه مذكور حضور خواهد يافت.

4 - اين تصويب ‌نامه از ابتداي فروردين ماه سال 1398 لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

تعرفه خدمات پرستاري در منزل در سال 1398


رديف

كد

شرح كد

تعرفه

1

1005 HC

باز كردن، برداشتن يا دو نيم كردن گچ

000 /116

2

1006 HC

تعويض كاتتر يا سوند مثانه (Foley) (شامل هزينه‌ هاي مصرفي، سوند فولي و ست ارائه خدمت)

000 /751

3

1007 HC

خون‌ گيري وريدي يك يا چند بار مثل تست تحمل گلوكز با دستور پزشك

000 /116

4

1008 HC

سرم‌ تراپي در منزل

000 /231

5

1009 HC

تزريق داروي داخل عضله يا زير جلدي به ازاي هر تزريق

000 /105

6

1010 HC

تزريق داروي داخل وريدي به ازاي هر تزريق

000 /174

7

1011 HC

تعويض پانسمان تا 20 سانتي ‌متر (هزينه مواد مصرفي به ‌طور جداگانه قابل محاسبه مي ‌باشد)

000 /197

8

1012 HC

تعويض پانسمان بيش از 20 سانتي ‌متر (هزينه مواد مصرفي به ‌طور جداگانه قابل محاسبه مي‌ باشد)

000 /289

9

1013 HC

تعويض پانسمان در بيماران داراي زخم بستر (هزينه مواد مصرفي به‌طور جداگانه قابل محاسبه مي‌ باشد)

000 /347

10

1014 HC

پانسمان در موارد سوختگي (تا 25 درصد سوختگي)
(هزينه مواد مصرفي به‌ طور جداگانه قابل محاسبه مي ‌باشد)

000 /462

11

1015 HC

پانسمان زخم پاي ديابتي

000 /462

12

1016 HC

دبريدمان و پانسمان زخم بستر

000 /636

13

1017 HC

انجام انما

000 /462

14

1018 HC

كشيدن بخيه تا 10 گره

000 /347

15

1019 HC

كشيدن بخيه بيش از 10 گره

000 /520

16

1020 HC

خارج كردن سوند ادراري يا فولي

000 /231

17

1021 HC

گذاشتن كاندوم شيت (كاندوم سوند)

000 /116

18

1022 HC

حمام بيمار در منزل

000 /462

19

1023 HC

فتوتراپي

000 /405

20

HC1024

O2 تراپي با نازال و ماسك بدون ساكشن (شامل آموزش بيمار، اتصال به تجهيزات و حداقل يك ساعت مراقبت)

000 /347

21

HC1025

تنظيم دستگاه مراقبت‌ هاي ويژه و آموزش به بيمار

000 /289

22

HC1026

انجام دياليز صفاقي توسط پرستار دوره ديده (براي هر بيمار فقط يك‌ بار قابل اخذ مي ‌باشد)

000 /924

23

HC1027

انجام همودياليز توسط پرستار دوره ديده (بر اساس دوره مورد تأييد اداره كل آموزش مداوم و معاونت پرستاري وزارت بهداشت)

000 /155 /1

24

HC1028

گذاشتن لوله بيني – معده اي (NGT) با دستور پزشك

000 /347

25

HC1029

گرفتن فشار خون و كنترل علائم حياتي

000 /116

26

HC1030

مراقبت حرفه‌ اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار عادي (شامل كليه خدمات پرستاري از جمله كنترل علائم حياتي، ويزيت، تزريقات، پانسمان و ...) براي شيفت كاري بالاتر از 6 ساعت و در صورتي ‌كه زمان ارائه خدمات كمتر از 6 ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي ‌گردد. (هيچ تعرفه ديگري علاوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي‌ باشد) (هزينه اياب و ذهاب به‌ صورت جداگانه قابل محاسبه نمي‌ باشد)

000 /162

27

HC1031

مراقبت حرفه‌ اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار عادي با محدوديت حركتي و ناتواني در انجام فعاليت ‌هاي شخصي (شامل كليه خدمات پرستاري از جمله كنترل علائم حياتي، ويزيت، تزريقات، پانسمان و ...) براي شيفت كاري بالاتر از 6 ساعت و در صورتي‌ كه زمان ارائه خدمات كمتر از 6 ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي ‌گردد. هيچ تعرفه ديگري علاوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي ‌باشد. هزينه اياب و ذهاب به‌ صورت جداگانه قابل محاسبه نمي ‌باشد

000 /197

28

HC1032

مراقبت حرفه ‌اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار نيازمند مراقبت ويژه قلبي - ريوي (شامل كليه خدمات پرستاري از جمله كنترل علائم حياتي، ويزيت، تزريقات، پانسمان و ...) براي شيفت كاري بالاتر از 6 ساعت و در صورتي ‌كه زمان ارائه خدمات كمتر از 6 ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي ‌گردد. هيچ تعرفه ديگري علاوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي ‌باشد. هزينه اياب و ذهاب به‌ صورت جداگانه قابل محاسبه نمي ‌باشد

000 /231

29

HC1033

در صورت ارائه اين خدمات، مطابق شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت توسط بهيار، 70 درصد تعرفه هاي مذكور قابل محاسبه است

__

30

HC1034

مراقبت هاي اوليه پرستاري توسط كمك پرستار به ازاي هر ساعت (شامل نگهداري، خدمات بهداشتي و نظافتي بيمار، جابجايي، استحمام و رفع نيازهاي شخصي مانند غذا خوردن، رفتن به سرويس بهداشتي و ساير موارد طبق شرح وظايف ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) (هيچ تعرفه ديگري علاوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي باشد) (هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه است)

000 /92

تبصره - هزينه اياب و ذهاب متناسب با نرخ كرايه آژانس مصوب در هر شهر كه مورد تاييد كميته استاني تعيين سقف تعرفه‌ هاي هر استان باشد و يا بر اساس فاكتورهاي ارايه شده قابل محاسبه مي ‌باشد. هزينه مواد مصرفي به جز در مواردي كه در شرح كد اشاره شده است به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ مي ‌باشد.