تصويب نامه در خصوص برداشت مبالغ مورد اشاره از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي بازسازي مرحله اول بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل فروردين ماه در برخي از استان ها

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.